Betingelser

Betingelser for medlemskab i Pure Performance Fitness

§1 Medlemskabet: Et medlemskab er personligt og kan ikke bruges af andre end medlemmet. Ved misbrug af medlemskortet opkræves et gebyr efter gældende takst. Et medlemskab kan overdrages til en anden person, som ikke er medlem af Pure Performance Fitness (herefter omtalt som PPF) i forvejen. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af PPF. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til PPF. Det er medlemmets ansvar, at PPF til hver en tid har medlemmets korrekte kontakt-oplysninger.

§1a. Studerende, lærlinge og unge under 18 år: Personer med et studie/lærlinge/u. 18 år medlemskab er forpligtet til at fremvise gyldigt dokumentation, når PPF forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til PPF´s gældende normalpris uden yderlig varsel.

§1b. Firma: Personer med firma-medlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelse, når Pure Performance Fitness forlanger det. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til PPF’s gældende normalpris uden yderligere varsel. Det samme gør sig gældende såfremt aftalen mellem virksomheden og PPF ophører, eller såfremt ansættelsesforholdet ophører.

§2. Medlemskort: Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til PPF, som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

§3. Varighed:  PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til § 8. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt kontant medlemskab kan, ved udløb købes til samme pris (prisgaranti), dog må der ikke gå mere end en uge efter udløb, ellers skal medlemskabet købes til den på tidspunktet gældende normalpris.

§4. Betaling: Ved oprettelse af et kontant-medlemskab forudbetales startpakke og prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBS medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales kontant for startpakken og for perioden fra oprettelsen til første betaling via PBS. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af hver kalendermåned. Hvis PPF er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter PPF’s gældende takster. Medlemskaber der betales via betalingsservice pålægges et månedligt opkrævningsgebyr.

Betaling for medlemskab er inklusiv den moms, som PPF betaler for medlemmets adgang til motionsredskaber o. lign. Medlemmets adgang til at benytte sig af holdtræning, er fritaget for moms.

§5. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved et PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkegebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har PPF ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Solo Fitness forbeholder sig retten til straks at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemskortet spærres, indtil betaling af PPF’s tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte PPF’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§6. Beroperioder: Hvis medlemmet ønsker at sætte sit medlemskab i bero kan dette gøres ved at betale et gebyr efter PPF’s gældende takster. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centeret. I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en berosætning med dato og kvittering fra centeret. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges.

§7. Opsigelse af medlemskaber: Medlemsskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. Opsigelse kan ske skriftligt på mail: kontakt@pureperformancefitness.dk mrk. "Opsigelse af medlemskab". Ved personligt fremmøde i PPF skal det ske i receptionstiden - vær opmærksom på ændringer i åbningstider i forbindelse med ferieperioder og helligdage. 

Det er ikke en gyldig opsigelse blot at opsige PBS-aftalen i banken. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt/ændret, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse/ændring. PBS/DIBS medlemskabet er knyttet til dine konto-oplysninger.

§8. Umyndige medlemmer: Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.

§9. Helbredstilstand og personskader: Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos PPF. PPF tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følger af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§ 10. Værdigenstande: PPF anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning, PPF bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

§11. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af PPF’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning, PPF kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træning kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§12. Afmelding af reservation: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller møde til aftalte træning med træningsvejleder, skal der meddeles afbud senest 12 timer før starttidspunkt. Såfremt et medlem; 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder sig på holdet, senest 1 min. før holdstart, 2) ikke melder afbud senest to timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af PPF, eller 3) ikke melder afbud til træning med en træningsvejleder til tiden, opkræves medlemmet – såfremt der er tale om et PBS-medlemskab – et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har PPF ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. Hvad angår kontantmedlemskaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldighedsperiode.

§13. PPF’s opsigelse af medlemmer: PPF kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af PPF’s opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt PPF ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse at de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i PPF.

§14. Ændring af medlemsbetingelser: PPF kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 75 dage. Ved væsentlig ændringer i medlemsvilkårene gives individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 7. PPF har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.